Interior - Commercial

Roy Kapur Films, Khar, Mumbai

Client
Roy Kapur Films
Associate Design Team
Kedar Gidh, Fahim Ansari, Naushad Patel
Photo Credits
Pankaj Anand