Interior - Commercial

Roy Kapur Films, Khar, Mumbai

Client Roy Kapur Films

Associate Design Team Kedar Gidh, Fahim Ansari, Naushad Patel

Photo Credits Pankaj Anand