the firm

The Team

Design Studio
 • Asma Ansari
 • Afzal Ansari
 • Kedar Gidh
 • Anas Vadgama
 • Sagar Ved
 • Ayesha Shethna
 • Fahim Ansari
 • Naushad Patel
 • Harshada Jain
 • Mohsin Khan
 • Sadique Khan
 • Vishal Shullai
Admin Department
 • Tek Bahadur
 • Mangesh Nalawade